Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcowi udziela się prawo pobytu czasowego dla członka rodziny obywatela Polski, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem Polski. Zezwolenia na pobyt stały udziela się natomiast cudzoziemcowi na czas nieoznaczony na jego wniosek, w sytuacji gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Co się natomiast dzieje, kiedy cudzoziemiec uzyska rozwód z obywatelem Polski. Ustanie celu pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jakim było małżeństwo z obywatelem polskim, stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia pobytowego. Co jednak istotne, rozwód nie oznacza automatycznie konieczności opuszczenia terytorium Polski. Ustawodawstwo polskie umożliwia bowiem legalizację pobytu ze względu na inne okoliczności. Do czasu zatem kiedy zezwolenie pobytowe nie zostanie formalnie cofnięte, można składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w oparciu o inną przesłankę – np. z uwagi na pracę. W związku z tym co zostało wskazane powyżej oczywistym jest, że uzyskanie rozwodu przed upływem wskazanych wyżej 3 lat pozbawia cudzoziemca prawa do wnioskowania o pozwolenie na stały pobyt, rzecz jasna na podstawie przedmiotowego kryterium.

Ponadto warto zwrócić uwagę na mało powszechną w świadomości, w szczególności cudzoziemców, ale również praktyków prawa, istotną legislacyjną zmianę w stosunku do wcześniejszej ustawy. Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w artykule może starać się również o udzielenie kolejnego zezwolenia w przypadku rozwodu, gdy przemawia za tym jego ważny interes. Okolicznością w pełni uzasadniającą udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być zatem np. konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Warto jednak pamiętać o obowiązku informacyjnym, który sprowadza się do konieczności poinformowania wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy, w terminie 15 dni roboczych, od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód o tym fakcie. Zaniedbanie w tym zakresie, może bowiem okazać się bardzo negatywne w skutkach i być powodem odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy. Nie warto zatem ryzykować.

W zakresie pobytu stałego, kwestia ustania małżeństwa, stanowiącego faktyczną podstawę przedmiotowego zezwolenia nie odgrywa istotnej roli – poza jednym warunkiem, który winien być spełniony. Orzeczenie rozwodu, a będąc precyzyjną, uprawomocnienie się wyroku rozwodowego nie może nastąpić wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenia na pobyt stały, nie można bowiem cofnąć z powodu rozwodu dopiero wówczas jeżeli minęły co najmniej 2 lata od uzyskania pobytu stałego.