Kiedy cudzoziemiec zamierza zawrzeć w Polsce związek małżeński, musi przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym dla niego prawem może bez przeszkód wstąpić w związek małżeński. Co do zasady dokument taki, powinien zostać wydany w państwie pochodzenia wnioskodawcy. Ktoś kto już próbował taki dokument uzyskać wie, że niejednokrotnie nie jest to możliwe – niewiele państw przedmiotowe zaświadczenie wydaje. Co wówczas? Wtedy właśnie sąd cywilny, w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. Wniosek taki podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 100,00 zł. Uczestnikiem takie postępowania jest osoba, z którą cudzoziemiec zamierza zawrzeć związek małżeński. Aby postępowanie przebiegło sprawnie, należy pamiętać o załączeniu kompletu dokumentów do wniosku, często również o tym, aby wnioskować o obecność tłumacza przysięgłego. Co bada Sąd? Możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego obcokrajowca. Sąd wydaje w tej sprawie postanowienie, które będzie prawomocne po 21 dniach, ewentualnie przy zrzeczeniu się prawa do żądania uzasadnienia w terminie 14 dni.

Jeżeli kogoś z Państwa zainteresował przedmiotowy temat zapraszamy do kontaktu.