Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych są

– adwokat Paweł Stachurski – Stachurski i Grzybowska Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą we Wrocławiu

– adwokat Katarzyna Grzybowska – Stachurski i Grzybowska Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą we Wrocławiu

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

Katarzyna Grzybowska, k.grzybowska@adwokaci-sg.pl, +48 668 740 625

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 

 1. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 

 1. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

 

 1. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 

 1. d) przenoszenia danych

 

 1. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem

 

 1. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: k.grzybowska@adwokaci-sg.pl, zadzwoń pod numer: +48 668 740 625