Mediacja

Kancelaria Adwokaci SG prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Mediacja to dobrowolna próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania sporu. Jest prowadzona na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, bezstronnego i neutralnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i w konsekwencji pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediacja to alternatywa sporów sądowych, w szczególności w:

– sprawach cywilnych (np. spory o naruszenie dóbr osobistych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności, wykonanie umowy),

– sprawach gospodarczych (np. o zapłatę, rozliczenie wspólników, spory wewnątrzorganizacyjne),

– sprawach rodzinnych (np. ustalenie warunków rozwodu, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków).

Mediacje różnią̨ się od rozstrzygnięć sądowych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu. Jest to proces, w którym bezstronna osoba trzecia (mediator) ułatwia negocjacjepomiędzy ludźmi będącymi w konflikcie. Proces mediacji uprawnia ich do przejęcia kontroli nad własnym życiem i pomaga znaleźć́ rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw ich interesom i potrzebom. Jest to prywatny, dobrowolny, poufny i nieformalny proces, podczas którego mediator pomagajej uczestnikom w rozwiązaniu ich sporu w sposobie możliwym do przyjęcia przez wszystkich. W postępowaniu mediacyjnym najistotniejszym celem jest samodzielne wypracowanie przez strony konsensusu, a także obopólnie akceptowalnej i satysfakcjonującej ugody, która nabywa moc obowiązującej oraz skutecznej umowy wiążącej strony.

Z reguły mediacja kojarzona jest jako ta, do której kieruje sąd, już po wszczęciu postępowania. Zwracamy jednak uwagę, że istnieją również mediacje pozasądowe, prowadzone wskutek inicjatyw stron, gdzie to one „na własną rękę” zwracają się do mediatora przed wkroczeniem na drogę sądową. Jeżeli się uda – wówczas każda z nich „coś” zyska. Głównym atutem mediacji jest to, że strony posiadają swobodną możliwość rozmowy o przyczynach konfliktu, ich źródle, sposobach rozwiązania sporu. Co najważniejsze dokonuje się to w swobodnej, poufnej, niezobowiązującej atmosferze. Mediacja bez wątpienia usprawnia wzajemną komunikację, pomaga w określaniu interesów stron, a także daje pewność, że wszystko to dzieje się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Mediacje w Kancelarii Adwokaci SG prowadzi adwokat-mediator. Bez wątpienia doświadczenie i wiedza zdobyte w związku z wykonywanym zawodem ułatwia, pod kątem prawnym doprowadzenie do zawarcia ugody, choćby częściowej, która również pod kątem jurydycznym będzie poprawna i co niezmiernie istotne – egzekwowalna. Znajomość bowiem terminologii oraz instytucji prawnych, jak i mechanizmów postępowań sądowych pomaga w prowadzeniu mediacji i wypracowaniu rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawem, a przede wszystkim, bo to jest fundament mediacji, zgodnych z wolą stron.

Wybierając mediacje zyskujesz: czas, pieniądze, bezpośredni wpływ na kształt ugody, poufności sporu, spokój i komfort rozmowy ze stroną przeciwną.