SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Którą spółkę wybrać?
 1. Spółka cywilna – forma organizacyjna, funkcjonująca na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, nie posiadająca osobowości prawnej. Wszyscy wspólnicy są uprawnieni i zarazem zobowiązani do prowadzenia spraw spółki, która na podstawie sporządzonej umowy, jest rejestrowana przez każdego wspólnika z osobna w urzędzie gminy bądź miasta. Co ważne, wierzyciel dla zaspokojenia swoich roszczeń może sięgnąć zarówno do majątku spółki jak i do indywidualnych majątków każdego ze wspólników.
 2. Spółka jawna – przypomina spółkę cywilną z tą różnicą, że jej status regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. W nazwie firmy musi być ujawnione nazwisko chociaż jednego ze wspólników, a umowa spółki musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zgłoszona do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W spółce jawnej odpowiedzialność majątkowa wspólników jest ograniczona – wierzyciel może dochodzić wierzytelności od wspólników jedynie, gdy niemożliwa będzie egzekucja z majątku spółki.
 3. Spółka partnerska – forma prawna skierowana wyłącznie do przedstawicieli wykonujących wolne zawody, m.in. lekarze, adwokaci, architekci. Wspólnicy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu.
 4. Spółka komandytowa – umożliwia wspólnikom dogodne kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Odpowiedzialność wspólników (komandytariuszy) za zobowiązania finansowe spółki jest ograniczona do wysokości ustalonej w umowie.
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie za zobowiązania finansowe wspólnicy nie odpowiadają, a wierzyciel może dochodzić należności jedynie z majątku spółki do wysokości kapitału zakładowego. Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, a kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 5.000 zł.
 6. Spółka akcyjna – wymaga wkładu na kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł, a statut spółki musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki zostaje powierzone zarządowi, którego członków powołuje rada nadzorcza. Spółka może pozyskiwać kapitał na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez emisje obligacji.
Założenie spółki
 1. Spółka jawna – umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać firmę i siedzibę spółki; określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2. Spółka partnerska – umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki; przedmiot działalności spółki; nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki; w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów; firmę i siedzibę spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3. Spółka komandytowa – umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego oraz zawierać firmę i siedzibę spółki; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.                                                                                                                                                                                    
 4. Spółka komandytowo-akcyjna – statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego oraz zawierać firmę i siedzibę spółki; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość; wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów; nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń; organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze.                                                                                                        
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – do powstania spółki wymaga się: zawarcia umowy spółki; wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego; powołania zarządu; ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki; wpisu do rejestru. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego oraz zawierać firmę, siedzibę i adres spółki; przedmiot działalności spółki; wysokość kapitału zakładowego; określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki; nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.
Zmiany w umowie spółki
 1. Tryb i charakter zgłaszania zmian – zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Uchwała powinna być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.                                                                                                           
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego – jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego.                                                                                                                                                                                                                                    
 3. Obniżenie kapitału zakładowego – uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
Przekształcenie spółki
 1. Moment dokonania przekształcenia – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.                                                                                                                                                                                                                        
 2. Wymagania stawiane przez prawo – sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; powzięcie uchwały o przekształceniu spółki; powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją; zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej; dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej.                                                                                                  
 3. Uchwała o przekształceniu spółki – powinna zawierać typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartość nominalną akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną; wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki; zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową; zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
Rozwiązanie spółki
 1. Przesłanki powodujące rozwiązanie spółki – przyczyny przewidziane w umowie spółki; uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza; w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym; ogłoszenie upadłości spółki; inne przyczyny przewidziane prawem. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki; na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2. Przeprowadzenie likwidacji spółki – rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.                                                                                                                          
 3. Wykreślenie z rejestru – do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Uzyskaj dodatkowe informacje

Potrzebujesz pomocy naszego specjalisty?