Usługi

Poznaj szeroki zakres usług oferowanych przez naszych specjalistów

Prawo imigracyjne

Problematyka legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to jedna z dziedzin prawa, którą się zajmujemy. Zatrudnianie cudzoziemców, a przede wszystkim czynny udział w postępowaniach związanych z legalizacją ich pobytu, to usługi, które świadczymy zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać cudzoziemców.

Obsługa prawna związana z tematyką imigracyjną jest – w dobie swobodnego przepływu osób i kapitału coraz częściej poszukiwana przez naszych klientów. W ramach tej specjalizacji szczególny nacisk kładziemy na kwestie związane z prawidłową organizacją procesu zatrudniania cudzoziemców przez pracodawców krajowych. Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje również pomoc udzielaną osobom fizycznym w postępowaniach przed właściwymi organami administracji.

Wnikliwie analizujemy sytuację prawną klienta i na tej podstawie proponujemy odpowiednie rozwiązania. Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, a także pomagamy uporządkować stosunki pracownicze w firmach zatrudniających cudzoziemców.

Prawidłowe zatrudnianie cudzoziemców nabiera szczególnego znaczenie w kontekście wzmożonych czynności kontrolnych ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Oba organy w kontekście zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r. obejmują kontrolą coraz większą liczbę podmiotów gospodarczych. W tym tez zakresie Kancelaria Stachurski & Grzybowska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, przejmując wszelkie kwestie związane z formalno – prawnym zatrudnieniem cudzoziemca, a także doradzając i reprezentując pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo administracyjne

Każdą decyzję można zaskarżyć, bądź w ramach postępowania administracyjnego, bądź sądowo-administracyjnego, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności oraz prawa do sądu. Jednak wzruszenie wydanej już decyzji administracyjnej stanowi ostateczność, a ze względu na charakter rozstrzygnięć niejednokrotnie nawet pozytywny wynik sprawy stanowi wyłącznie „pyrrusowe zwycięstwo”. A przecież wystarczy pamiętać, że w postępowaniu przed organami administracji publicznej, istnieje możliwość ustanowienia prawnego pełnomocnika jeszcze przed wydaniem decyzji. Wsparcie adwokata, doskonale znającego przepisy materialne oraz procedury, a także posiadającego doświadczenie w kontaktach z urzędami i ich przedstawicielami może nas uchronić przed koniecznością wikłania się w wieloletnie postępowanie. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii. Jesteśmy świetnie przygotowani zarówno pod względem merytorycznym, jak i posiadanej praktyki do niesienia Państwu pomocy w zakresie prawa administracyjnego.

Klienci doceniają nie tylko naszą rzetelność w trakcie prowadzenia procesu sądowo, ale również cenią odwagę, gdy uprzedzamy ich, że nie istnieje możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia sporu. Postępowanie przed sądami administracyjnymi cechuje swoistość, o której już na wstępie informujemy klienta. Sądy te nie badają bowiem merytorycznej zasadności rozstrzygnięcia administracyjnego, a jedynie sprawdzają, czy decyzja została wydana zgodnie z obowiązującym prawem proceduralnym lub materialnym.

Reprezentujemy strony w postępowaniu administracyjnym zarówno przed organami administracji publicznej I i II instancji, jaki i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnym, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo gospodarcze

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługą prawną, która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Nasza pomoc umożliwia firmom minimalizację ryzyk związanych z prowadzeniem działalności.

Nasze doradztwo obejmuje szerokie spektrum zagadnień, między innymi prawo cywilne, handlowe, gospodarcze oraz podatkowe. Zapewniamy naszym klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie, gwarantując profesjonalizm, bezpieczeństwo oraz poufność. Naszym priorytetem jest należyte zdefiniowane interesów klientów, dzięki czemu oferujemy im usługi szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Zachęcamy Państwa do nawiązania z nami długofalowej współpracy, gdyż szczególnie taka jej forma umożliwi Państwu multiplikowanie korzyści wynikających z powierzenia nam Państwa interesów. Znając specyfikę prowadzonych przez Państwa aktywności biznesowych i związanych z nimi problemów prawno-finansowych możemy Państwu służyć radą i pomocą nie tylko doraźnie, ale również estymując kwestie, z którymi przyjdzie się Państwu mierzyć w zależności od kierunku rozwoju Państwa przedsięwzięć. Dobór optymalnych rozwiązań biznesowych i prawnych jeszcze na etapie planowania Państwa kolejnych zamierzeń, będzie sprzyjał realizacji wyznaczonych celów, a także zapewni bezpieczeństwo przyszłych transakcji.

Prawo spadkowe

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa spadkowego, ponieważ – wbrew dość powszechnie panującemu przekonaniu – prawo spadkowe nie ogranicza się jedynie do podziału spadku. Podział to bowiem element końcowy procesu, którego prawidłowy i zgodny z interesem klienta przebieg osiągniemy dopiero wówczas, gdy uporządkowane zostaną zagadnienia wstępne. Doradzamy przy przeprowadzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentujemy klientów przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Prowadzimy postępowania związane z nabyciem spadku zarówno na podstawie ustawy, jak i na podstawie testamentu. Służymy wszelką pomocą w kwestiach uznania spadkobiercy za niegodnego, czy też unieważnienia testamentu. W sprawach dotyczących przyjęcia spadku pomagamy wnikliwie rozważnie ocenić sytuację majątkową spadkodawcy tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych klientów. Nie zawsze bowiem przyjęcie spadku wiązać się będzie ze spodziewanym przysporzeniem. Dopiero po uzyskaniu postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, czy też notarialnego poświadczenia dziedziczenia w celu podziału majątku spadkowego, należy przeprowadzić dział spadku. Nasza pomoc nie kończy się na przygotowania wniosku do sądu – to dopiero początek.

Aktywnie i z zaangażowaniem reprezentujemy klienta w ramach całego postępowania. Natomiast w sytuacji, gdy nasz klient – spadkobierca nie otrzymał przysługującego mu udziału w spadku, pomożemy mu domagać się zapłaty określonej kwoty, czyli zachowku od tych, którzy nabyli spadek. Nasza kancelaria przygotuje pozew do sądu oraz będzie reprezentować Państwa podczas całego postępowanie sądowego. W przypadku, gdy istnieje groźba usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia lub nieusprawiedliwionego rozporządzenia rzeczami lub prawami pozostałymi po spadkodawcy, koniecznym i niezbędnym staje się zabezpieczenie spadku. Na wypadek takiej sytuacji oferujemy obsługę obejmującą w szczególności przygotowanie wniosku do sądu, aktywne reprezentowanie w trakcie postępowania sądowego oraz czuwanie nad tym, aby spis inwentarza została wykonany należycie. W trosce o Państwa interesy dołożymy wszelkich starań, aby dziedziczenie faktycznie miało wymierny efekt.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne w ujęciu prawnym to szerokie spektrum zagadnień, obejmujących kwestie rozwodu, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, opieki czy kurateli, a także podziału majątku wspólnego byłych lub jeszcze małżonków. To jednak coś więcej niż przepisy prawne – to płaszczyzna relacji międzyludzkich, której dopiero wszechstronna, wnikliwa i pełna empatii analiza umożliwia właściwe zastosowanie w tej niezwykle delikatniej materii tego, co ujęte zostało w ramy artykułów i paragrafów.

Zapewniamy naszym klientom nie tylko – co oczywiste – profesjonalną pomoc prawną, ale także pełne zrozumienia i taktu podejście do kwestii związanych z zagadnieniami prawa rodzinnego Państwa dotyczących. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że jest to obszar prawa, w którym mamy do czynienia z intymnymi historiami, trudnymi do wyrażenia w słowach emocjami nie tylko pojedynczego człowieka, ale całych rodzin. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo. Dotyczy to także obecności na sali sądowej. Dążąc do osiągnięcia przez naszego klienta celu, staramy się ograniczyć do minimum niedogodności wynikające z konieczności stawienia się przed obliczem sądu.

Bierzemy na siebie ciężar związany z zadawaniem pytań, zwracaniem się do sędziego, zgłaszaniem wniosków dowodowych, ustosunkowywaniem się do twierdzeń strony przeciwnej, koniecznością reagowania i ripostowania. Sala sądowa jest również probierzem zaufania pomiędzy klientem i pełnomocnikiem. Dlatego od pierwszego spotkania z Państwem w naszej kancelarii dbamy o to, aby powierzyli nam Państwo z pełnym przekonaniem reprezentowanie swoich interesów. Otwarta komunikacja klienta z pełnomocnikiem jest jednym z najważniejszych warunków odniesienia sukcesu więc już od pierwszej rozmowy pracujemy na to, aby zasłużyć na Państwa zaufanie.

Prawo karne

Jako adwokaci z pasją i zaangażowaniem prowadzimy także sprawy z zakresu prawa karnego. Fundamentalnym celem oraz kierunkiem naszych działań, jest zawsze i przede wszystkim dobro oraz interes klienta.

Sprawy karne to tematyka, która w sytuacji gdy dotyczy nas bezpośrednio, bez wątpienia łączy się ze strachem, stresem oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa. Zdając sobie w pełni z tego sprawę, w trosce o klienta, dbamy o najwyższy poziom świadczonych usług adwokackich, aktywnie uczestnicząc w ramach całego postępowania karnego (przygotowawczego, przed sądem, wykonawczego), komfortową atmosferę współpracy oraz bieżące przekazywanie informacji.

Specjalistyczna wiedza, doświadczenie w kontakcie z organami ścigania, znajomość procedur oraz instytucji prawa materialnego umożliwia nam prowadzenie najtrudniejszych spraw karnych. Osoba zatrzymana, najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia swojego położenia. Oczywistym jest to, że zatrzymanie immanentnie wiąże się ze stresem, który najczęściej jest czynnikiem decydującym o podejmowaniu przez zatrzymanego, dla którego nadrzędnym celem jest odzyskanie wolności, de facto niekorzystnych dla niego decyzji. Brak wiedzy, znajomości „karnistycznych” realiów, doświadczenia, brak konsultacji z adwokatem, powoduje niejednokrotnie, że decyzje podejmowane samodzielnie „na szybko” okazują się jedynie iluzorycznym zwycięstwem.

Profesjonalna pomoc adwokata jest zatem konieczna już od samego początku każdej sprawy. Naszą rolą jest przede wszystkim dbanie o możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Zapewniamy również pomoc osobom pokrzywdzonym popełnionym przestępstwem poprzez składanie wniosków o wszczęcie postępowania, a także reprezentujemy pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem. Występując w takiej roli dbamy o to, aby osoba winna poniosła karę, zaś szkoda wyrządzona przestępstwem została naprawiona.

Prawo karne stoi bowiem na straży najistotniejszych dla nas wartości, takich jak zdrowie, życie czy też powszechne bezpieczeństwo.

Prawo nieruchomości i obsługa prawna deweloperów

Posiadamy bogate zarówno praktyczne jak i teoretyczne doświadczenie w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem nieruchomości. W ramach oferowanych usług zapewniamy firmom deweloperskim kompleksową obsługę prawną na każdym etapie inwestycji. Pomożemy Państwu min. w uzyskaniu pozwolenia na budowę, organizacji procesu negocjacji z bankami w sprawach udzielenia kredytu, kompletowaniu dokumentacji kredytowej, tworzeniu i opiniowanie umów wykonania robót budowlanych. Na etapie sprzedaży nieruchomości oferujemy tworzenie umów deweloperskich i umów przenoszących własność. Reprezentujemy deweloperów w sprawach z roszczeń nabywców lokali oraz w relacjach ze wspólnotami mieszkaniowymi.

 

Ponadto, jako adwokaci zapewniamy naszym klientom czynne i aktywne zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowań sądowych.

Prawo kosmetyczne

Jedną z kluczowych specjalności naszej kancelarii jest Prawo kosmetyczne.  Kompleksowo podejmujemy współpracę z firmami, które zajmują się produkcją oraz wdrażaniem kosmetyków do obrotu. Tym samym oferujemy Państwu profesjonalną pomoc prawną w zakresie przygotowania, analizy i wykonania  umów dotyczących min. współpracy między kontrahentami, umów franczyzowych oraz umów o poufności. Świadczymy również fachowe doradztwo dotyczące dokumentacji produktowej oraz rejestracji kosmetyków w bazie CPNP. 

Prawo kosmetyczne, w szczególności z uwagi na ustawodawstwo unijne ulega znacznemu progresowi. Na bieżąco monitorujemy zmiany legislacyjne, obecnie wprowadzane w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Bez wątpienia na rynku kosmetycznym zaistnieją liczne prawne modyfikacje. Co za tym idzie czeka nas wiele zmian, które od producentów kosmetyków będą wymagały większej rzetelności podczas ich wdrażania do obrotu, takich jak choćby przestrzeganie deklaracji marketingowych. Zdajemy sobie również sprawę z ważkości zasad uczciwej konkurencji, które na rynku kosmetycznym stają się coraz bardziej istotne, a co za tym idzie stanowią płaszczyznę sporów prawnych.

Łącząc immanentnie praktykę z teorią oferujemy pomoc prawną na najwyższym poziomie.  

Prawo spółek

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego od sporządzenia umowy spółki, dokumentacji rejestrowej, przez przekształcenie i obsługę bieżącą podmiotów gospodarczych. Udzielamy również pomocy w procesie likwidacji spółek. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, przygotowując optymalne rozwiązania odnośnie formy prowadzenia działalności, mając na uwadze również ich konsekwencje prawno-podatkowe. Nasza działalność w zakresie prowadzenia bieżącej działalności spółek polega przede wszystkim na tworzeniu projektów uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółek, pomocy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw oraz reprezentacji spółki w sporach z zakresu prawa handlowego.

Windykacja należności

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc w dochodzeniu roszczeń finansowych zarówno klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. W przypadku nieskutecznego polubownego odzyskania należności wystosowujemy wezwanie do zapłaty. Prowadzimy i nadzorujemy postępowanie sądowe, aż do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

W postępowaniu egzekucyjnym współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami komorniczymi. Wnikliwie analizujemy stan faktyczny każdej sprawy i ustalamy indywidualny sposób postępowania w stosunku do dłużnika, co zwiększa szanse klienta na odzyskanie należności.  W oparciu o dostępne instrumenty prawne, działamy efektywnie i szybko, zdając sobie w pełni sprawę z ważkości okoliczności dotyczącej sprawności prowadzonych postępowań.

Mediacja

Kancelaria Adwokaci SG prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych na terenie województwa dolnośląskiego.

 Mediacja to dobrowolna próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania sporu. Jest prowadzona na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, bezstronnego i neutralnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i w konsekwencji pomaga w dojściu do porozumienia.

 Mediacja to alternatywa sporów sądowych, w szczególności w:

  • sprawach cywilnych (np. spory o naruszenie dóbr osobistych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności, wykonanie umowy),
  • sprawach gospodarczych (np. o zapłatę, rozliczenie wspólników, spory wewnątrzorganizacyjne),
  • sprawach rodzinnych (np. ustalenie warunków rozwodu, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków).

 Mediacje różnią̨ się od rozstrzygnięć sądowych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu. Jest to proces, w którym bezstronna osoba trzecia (mediator) ułatwia negocjacje pomiędzy ludźmi będącymi w konflikcie. Proces mediacji uprawnia ich do przejęcia kontroli nad własnym życiem i pomaga znaleźć́ rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw ich interesom i potrzebom. Jest to prywatny, dobrowolny, poufny i nieformalny proces, podczas którego mediator pomaga jej uczestnikom w rozwiązaniu ich sporu w sposobie możliwym do przyjęcia przez wszystkich. W postępowaniu mediacyjnym najistotniejszym celem jest samodzielne wypracowanie przez strony konsensusu, a także obopólnie akceptowalnej i satysfakcjonującej ugody, która nabywa moc obowiązującej oraz skutecznej umowy wiążącej strony.

 Z reguły mediacja kojarzona jest jako ta, do której kieruje sąd, już po wszczęciu postępowania. Zwracamy jednak uwagę, że istnieją również mediacje pozasądowe, prowadzone wskutek inicjatyw stron, gdzie to one „na własną rękę” zwracają się do mediatora przed wkroczeniem na drogę sądową. Jeżeli się uda – wówczas każda z nich „coś” zyska. Głównym atutem mediacji jest to, że strony posiadają swobodną możliwość rozmowy o przyczynach konfliktu, ich źródle, sposobach rozwiązania sporu. Co najważniejsze dokonuje się to w swobodnej, poufnej, niezobowiązującej atmosferze. Mediacja bez wątpienia usprawnia wzajemną komunikację, pomaga w określaniu interesów stron, a także daje pewność, że wszystko to dzieje się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

 Mediacje w Kancelarii Adwokaci SG prowadzi adwokat-mediator. Bez wątpienia doświadczenie i wiedza zdobyte w związku z wykonywanym zawodem ułatwia, pod kątem prawnym doprowadzenie do zawarcia ugody, choćby częściowej, która również pod kątem jurydycznym będzie poprawna i co niezmiernie istotne – egzekwowalna. Znajomość bowiem terminologii oraz instytucji prawnych, jak i mechanizmów postępowań sądowych pomaga w prowadzeniu mediacji i wypracowaniu rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawem, a przede wszystkim, bo to jest fundament mediacji, zgodnych z wolą stron.

 Wybierając mediacje zyskujesz: czas, pieniądze, bezpośredni wpływ na kształt ugody, poufności sporu, spokój i komfort rozmowy ze stroną przeciwną.